Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

INWENTARYZACJE DRZEW I DRZEWOSTANÓW
Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne oraz przyrodnicze obszarów przeznaczonych pod różnego rodzaju inwestycje wiążące się np. z modernizacją szlaków komunikacyjnych, budową dróg oraz modernizacją terenów prywatnych, przemysłowych i rekreacyjnych.

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW O USUNIĘCIE DRZEW

Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni GAJA oferuje pomoc w przygotowaniu wniosków o usunięcie drzew. Do wniosku o wycinkę dołączamy ekspertyzę dendrologiczną zawierającą ocenę stanu zdrowotnego drzewa i stopnia zagrożenia jakie stanowi dla ludzi i mienia. Korzystając z wiedzy, wieloletniego doświadczenia i specjalistycznych urządzeń jesteśmy w stanie określić stopień zagrożenia wywaleniem się drzewa. Czasem zdarza się, że drzewo jest spróchniałe wewnątrz i zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia, a mimo to na zewnątrz wygląda zdrowo. Urzędnicy w takich przypadkach często nie wydają zgody na wycinkę. W spornych sprawach używamy nowoczesnego sprzętu do „prześwietlania” pnia drzewa – dźwiękowego tomografu komputerowego PiCUS. Wynik badania tym urządzeniem – barwny tomograf - może potwierdzić występowanie w pniu ubytków, zgnilizny lub pęknięć mających wpływ na statykę drzewa.